About us

Research Center for Technology and Environment Services (ETC)

Center for Research in Services of Technology and Environment (ETC) was established according to Decision No. 0060 / KH CN dated 03/04/2000 of the Department of Science, Technology and Environment of Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh. The Center has many years of experience providing legal consultancy services on environmental issues, construction and installation of waste gas treatment system - waste water, supply of industrial chemicals in waste treatment. Besides, the Center participates as well as presides over many scientific research projects at provincial and ministerial level on technological solutions, energy saving, bio-diversity.
The Center for Research in Services of Technology and Environment is proud to be one of the pioneers in the field of environment. With a staff of over 50% Ph.D., Master, the Center always wishes to bring to customers the best services, consult the best solutions on the principle of harmonious harmony between benefits. Production and environmental protection, towards a sustainable development in Vietnam.

Service

Periodic Environmental Monitoring Report

Periodic environmental monitoring reports are important and necessary environmental records for most of today's production, business and service establishmen...

NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Tìm hiểu sơ lược về nước thải chế biến thủy sản và quy trình xử lý nước thải.

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Phụ lục 11 của Thông tư 31/2016/TT-BTNMT quy định chi tiết các ngành sản xuất phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động bao gồm:

BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là tên gọi mới thay thế cho Báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo Thông tư 43/2015/TT-BTNMT Về báo cáo hiện trạng môi...

Characteristics of textile wastewater

Characteristics of textile wastewater

Characteristics of hospital wastewater

Characteristics of hospital wastewater

Livestock wastewater treatment

Livestock wastewater treatment

Sổ chủ nguồn thải nguy hại en

kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị; tổ chức các bước nghiệm thu

Đánh giá tác động môi trường en

Hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của dự án

Featured project

Partner - Customer

Industry news

Liên hệ với chúng tôi ngay!