Characteristics of textile wastewater

Characteristics of textile wastewater

Textile Printing and...

Chi tiết

Characteristics of hospital wastewater

In hospital a variety of substances besides pharmaceuticals are in use for medical purposes asdiagnostics and disinfectants. Beside...

Chi tiết

Xử lý nước thải chăn nuôi

Nguồn nước thải chăn nuôi là một nguồn nước thải có chứa nhiều hợp chất hữu cơ, virus, vi trùng, trứng giun sán... Nguồn nước này có nguy cơ gây ô n...

Chi tiết

Màng lọc MBR - Membrane Solutions

CÔNG NGHỆ MBR LÀ GÌ?

Công nghệ màng lọc Bio-reactor(MBR) là công nghệ màng lọc tiên tiến...

Chi tiết

Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Báo cáo kết quả thực...

Chi tiết

Báo cáo giám sát môi trường

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì?

Là báo cáo được...

Chi tiết

Sổ chủ nguồn thải nguy hại

Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại là gì?
Đăng ký sổ chủ nguồn thải tức là cá...
Chi tiết

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường (viết tắt là ĐTM): là sự đánh giá khả năng tác động tích cực - tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các k...

Chi tiết

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Đối với các dự án không thuộc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (có hiệu l...

Chi tiết

Giấy phép xả thải

Giấy phép xả thải nước thải vào nguồn là gì?

Là giấy chấp thuận của cơ quan quản lý môi trường (Phòng TN&MT, Sở TN&MT...

Chi tiết