Báo cáo giám sát môi trường

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì?

Là báo cáo được lập theo tần suất định kỳ của doanh nghiệp nộp lên cơ quan quản lý môi trường để báo cáo về hiện trạng môi trường và công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất/kinh doanh.

Dây là căn cứ để cơ quan nhà nước kiểm soát công tác môi trường của doanh nghiệp, kịp thời hướng dẫn thực hiện, xử lý khi có sự cố môi trường xảy ra tại doanh nghiệp.

Nội dung của báo cáo?

  • Thông tin của doanh nghiệp
  • Thông tin về hiện trạng hoạt động của doanh nghiệp
  • Mô tả các nguồn gây ô nhiễm môi trường
  • Mô tả các biện pháp thực hiện để bảo vệ môi trường
  • Quan trắc chất lượng các thành phần môi trường (nước thải, không khí, khói thải, nước mặt, nước  ngầm...)
  • So sánh với các quy chuẩn/tiêu chuẩn và đánh giá chất lượng hiện trạng môi trường doanh nghiệp
  • Kết luận, kiến nghị

Tần suất quan trắc và lập báo cáo?

Tùy theo địa phương (xem Công văn/quyết định của tỉnh), tuy nhiên thường có 02 tần suất  như sau:

  • Quan trắc môi trường xung quanh: 6 tháng/ 1 lần
  • Quan trắc chất thải: 3 tháng/ 1 lần
  • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ: 6 tháng/ 1 lần

Căn cứ pháp lý?

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;
– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 04/01/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Hướng dẫn của UBND tỉnh/thành phố:
– Công văn số 3105/TNMT-QLMT ngày 18/04/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh.
– Công văn số 4228/CCBVMT-KS kèm theo quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương.

Liên hệ:

Hotline: 0903983932 - 028 39162814

Email: [email protected]

Share:
Liên hệ với chúng tôi ngay!