Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường (viết tắt là ĐTM): là sự đánh giá khả năng tác động tích cực - tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.
Như vậy, mục đích của việc đánh giá này để chắc rằng các nhà ra quyết định quan tâm đến các tác động của dự án đến môi trường khi quyết định thực hiện dự án đó không. 
ĐTM có sự tham vấn lấy ý kiến từ cộng đồng dư cư, cùng với các phân tích - tính toán của các chuyên gia nhằm dự đoán kịnh bản về môi trường và kinh tế - xã hội khi dự án trải qua các giai đoạn thi công và vận hành. Đồng thời ĐTM cũng là căn cứ pháp luật để các doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ môi trường và là công cụ để các tổ chức nhà nước quản lý doanh nghiệp trong các vấn đề về môi trường.

Căn cứ pháp lý: Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo quy định của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Đối tượng thực hiện ĐTM: 
1. Dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 113 Phụ lục II và Phụ lục III của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; dự án có tên gọi khác nhưng có tính chất, quy mô tương đương các dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 113 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP;
2. Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng từ mục 1 đến mục 113 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP;

Share:
Liên hệ với chúng tôi ngay!