Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Đối với các dự án không thuộc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015) đã thay thế việc lập cam kết bảo vệ môi trường bằng việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường (từ Điều 29 đến Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014). Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 29 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Căn cứ pháp lý?

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

+ Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường);

+ Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 (đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường), đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường).

Theo khoản 4 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, đối tượng quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Để được tư vấn cụ thể, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Hotline: 0903983932

Email: [email protected]

Share:
Liên hệ với chúng tôi ngay!