Characteristics of textile wastewater

Characteristics of textile wastewater

Textile Printing and...

Detail

Characteristics of hospital wastewater

In hospital a variety of substances besides pharmaceuticals are in use for medical purposes asdiagnostics and disinfectants. Besides the active substances, formulation adjuvants...

Detail

Livestock wastewater treatment

Livestock waste water is a source of wastewater containing many organic compounds, viruses, germs and helminth eggs. This water source is likely to pollute the surface and ground...

Detail

Sổ chủ nguồn thải nguy hại en

kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị; tổ chức các bước nghiệm thu

Detail

Đánh giá tác động môi trường en

Hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của dự án

Detail

Kế hoạch bảo vệ môi trường en

Đảm bảo việc thi công xây lắp được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế

Detail

Giấy phép xả thải en

Xác định chính xác vị trí các hạng mục công trình

Detail

Báo cáo giám sát môi trường en

đảm bảo chất lượng của đồ án thiết kế, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư

Detail

Thiết bị quan trắc en

Tư vấn mọi vấn đề liên quan đến thiết kế các công trình

Detail

Cung cấp hóa chất en

Hướng dẫn trình tự thủ tục hồ sơ các bước lập kế hoạch đấu thầu 

Detail
Liên hệ với chúng tôi ngay!