BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu dịch vụ Công nghệ và Môi trường – ETC chuyên tư vấn và thực hiện hồ sơ báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường – ĐTM của dự án.

Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (hay còn gọi là báo cáo hoàn thành ĐTM/KHBVMT/Đề án bảo vệ môi trường) là một hồ sơ môi trường mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được cấp giấy phê duyệt ĐTM, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các dự án đầu tư chuẩn bị triển khai xây dựng) hoặc giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường (đối với các dự án đã đi vào hoạt động) cần phải báo cáo về công tác thực hiện các công trình bảo vệ môi trường.

Báo cáo được thực hiện trình cơ quan quản lý môi trường kiểm tra, xác nhận trước khi đưa dự án vào hoạt động chính thức, là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của dự án.

 1. Các bước tư vấn lập báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường:
 • Bước 1: Khảo sát thực tế, thu thập thông tin
 • Bước 2: Đo đạc, phân tích mẫu vận hành các công trình bảo vệ môi trường
 • Bước 3: Viết báo cáo, lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành ĐTM
 • Bước 4: Chủ dự án kiểm tra, ký hồ sơ
 • Bước 5: Nộp hồ sơ xin xác nhận hoàn thành ĐTM tại cơ quan chức năng (đơn vị đã phê duyệt ĐTM)
 • Bước 6: Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và tổ chức lấy mẫu kiểm chứng nếu cần
 • Bước 7: Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ
 • Bước 8: Chủ dự án ký hồ sơ
 • Bước 9: Nộp hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung
 • Bước 10: Nhận quyết định
 1. Căn cứ pháp lý xin xác nhận hoàn thành ĐTM/ KHBVMT/ Đề án BVMT

– Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

– Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

 1. Đối tượng phải lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

Căn cứ theo Phụ lục II Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP, các đối tượng được quy định tại cột 4 phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (bao gồm công trình xử lý chất thải và các công trình bảo vệ môi trường khác).

 1. Hồ sơ báo cáo lập báo cáo các công trình bảo vệ môi trường

Theo mục 3 “Điều 17” của điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định: Hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường chủ dự án cần nộp gồm:

– 01 văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án theo Mẫu số 12 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

– 07 bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án, kèm theo kết quả quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm và hồ sơ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường đã được hoàn thành theo Mẫu số 13 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

– 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

– 01 văn bản của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án.

 1. Thời gian kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án:

– 15 ngày làm việc, không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ và thời gian phân tích mẫu chất thải.

Trung tâm Nghiên cứu DVCN và Môi trường ETC chuyên thực hiện Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Để được tư vấn chi tiết và báo giá ngay hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: (028)39162814/0916.014.343  hoặc Email yennhi.etc@gmail.com

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
0903.983.932