Author Archives: Ms.Nhi

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành môi trường hiện nay, hầu hết tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đều biết đến rằng khi thành lập doanh nghiệp, cơ sở bắt buộc phải làm các Hồ sơ môi trường như Báo cáo đánh giá tác động môi trường hay […]

Report on the completion of environmental protection works

Center for Research on Technology and Environment Services – ETC specializes in consulting and implementing report on completion of environmental protection works according to the decision on approval of the project’s EIA report.
The report on the implementation of environmental protection works (also known as the EIA / MPE / Environmental Protection Scheme / Project Completion Report) is an environmental document that the production, business, or production facilities Department has been granted the EIA Approval Certificate, the Environmental Protection Plan (for investment projects that are about to be constructed) or the certificate of the environmental protection scheme (for projects already in progress). in operation) need to report on the implementation of environmental protection works.
The report is submitted to the environmental management agency for inspection and certification before putting the project into official operation, serving as a basis for competent state agencies to examine and inspect the observance of the law on environmental protection during the operation of the project.

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu dịch vụ Công nghệ và Môi trường – ETC chuyên tư vấn và thực hiện hồ sơ báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường – ĐTM của dự án.
Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (hay còn gọi là báo cáo hoàn thành ĐTM/KHBVMT/Đề án bảo vệ môi trường) là một hồ sơ môi trường mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được cấp giấy phê duyệt ĐTM, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các dự án đầu tư chuẩn bị triển khai xây dựng) hoặc giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường (đối với các dự án đã đi vào hoạt động) cần phải báo cáo về công tác thực hiện các công trình bảo vệ môi trường.
Báo cáo được thực hiện trình cơ quan quản lý môi trường kiểm tra, xác nhận trước khi đưa dự án vào hoạt động chính thức, là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của dự án.

QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 1.1 Quan trắc hiện trường: Phòng thí nghiệm Trung tâm nghiên cứu dịch vụ công nghệ và môi trường (ETC) có năng lực lấy mẫu quan trắc hiện trường hầu hết các loại mẫu và thông số môi trường theo quy chuẩn hiện hành như: Lấy […]

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHUNG CƯ

Nguồn gốc và thành phần nước thải chung cư Nước thải chung cư  là nước đã được sử dụng bởi một cộng đồng dân cư  và chứa tất cả các vật liệu được thêm vào nước trong quá trình sử dụng. Do đó, nó bao gồm các chất thải của cơ thể người (phân và […]

Periodic Environmental Monitoring Report

Periodic environmental monitoring reports are important and necessary environmental records for most of today’s production, business and service establishments. Let’s find out about periodic environmental monitoring reports and related issues with ETC Research Center for Technology Services and Environment.

Giới thiệu Phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Dịch vụ Công nghệ và Môi trường

Phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Dịch vụ Công nghệ và Môi trường (ETC) có chức năng phục vụ các công tác: quan trắc, giám sát, đo đạc và phân tích mẫu chất lượng nước, không khí, đất và cá hoạt động nghiên cứu khoa học môi trường. Hệ thống thiết bị PTN […]

Phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm

Nước thải dệt nhuộm

Nước thải dệt nhuộm là nước thải sử dụng nhiều hóa chất và nguyên liệu diệt là đa dạng nên nước thải ra rất phức tạp nhưng đặc tính chung của nước thải là có nhiệt độ , độ màu, độ kiềm, BOD và chất lơ lửng (SS) cao.

NƯỚC THẢI GIẾT MỔ GIA SÚC

Thành phần tín chất đặc trưng của nước thải lò mổ Tính chất Đơn vị Vùng giới hạn Trung bình BOD mg/l 150-8500 3000 COD mg/l 500-16000 5000 TOC mg/l 50-1750 850 TN mg/l 50-850 450 TP mg/l 25-200 50 TSS mg/l 0.1-10000 3000 K mg/l 0.01-100 50 Độ màu pt- co 175-400 300 Độ […]

Chat Zalo
0903.983.932